Evropský parlament porušil zákon, aby ztrestal Maďarsko za odmítání migrace

CZ General Sources Zvědavec

Původní místní obyvatestvo pak kompakt zavazuje k tomu, aby se o takto přidělené migranty, či utečence (před válkou, hladem, špatnými podmínkami, globálním oteplováním, katastrofami, jakoukoli diskriminací či ze zdravotních důvodů) staralo, uskutečnilo slučování rodin a všem těmto novým obyvatelům hradilo vzdělání, ubytování, stravování a zdravotní péči.

Konečný efekt je jistý – krach sociálních systémů a národní soudržnosti, vzrůstající zločinnost, nástup chaosu a následné totality.

Někomu by se tento scénář moc hodil a na jeho zákonné posvěcení nezbývá moc času. Globální kompakt pro migraci se má schválit na summitu OSN v Marakéši počátkem října. (Za ČR tam nejspíše pojede Hamáček/Poche).

Maďarsko migraci do EU stojí úspěšně v cestě, navíc oznámilo, že od Globálního kompaktu pro migraci odstupuje a také se antisorosovským zákonem odvážilo podvázat jedny z nejdůležitějších spolupracovníků globálních zločinců – politické neziskovky (Sorosova Open Society Foundation a Sorosova Středoevropská univerzita dokonce Maďarsko opustily).

A celostátním referendem si nechalo všechny tyto kroky posvětit.

A to si tedy dovolilo příliš.

Proto bylo nyní Maďarsko nařčeno z porušování evropského právního řádu a evropských hodnot.

Nizozemská poslankyně, Judith Sargentiniová, členka evropských Zelených, vypracovala proti Maďarsku kritickou zprávu, která se opírala o zjištění těch samých institucí, které komusi slouží ke zničení národních států a k protlačení světovlády – OSN, její blízké partnerské organizace OBSE a Rady Evropy.

Zpráva uvádí, že Orbánova vláda představuje systémovou hrozbu pro demokracii, právní stát a základní práva v Maďarsku.

Na základě této zprávy se s Maďarskem konal v úterý ve Štrasburku monstrproces a ve středu proběhlo v Evropském parlamentu hlasování o tom, zda poslanci Evropského parlamentu vyzvou Evropskou komisi k zahájení trestného procesu s Maďarskem.

Tento proces může vyústit až k odebrání hlasovacích práv v Radě Evropy -a o to jde v prvé řadě.

Byl aktivován článek 7 Lisabonské dohody, bod 1:

1. Na odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského parlamentu nebo Evropské komise může Rada většinou čtyř pětin svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2. Před přijetím tohoto rozhodnutí vyslechne Rada daný členský stát a může stejným postupem podat tomuto státu doporučení.

Evropský parlament tedy dnes hlasoval o tom, zda dá svůj souhlas Radě Evropy, aby mohla většinou čtyř pětin svých členů rozhodnout, zda existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko poruší hodnoty uvedené v článku 2 Lisabonské smlouvy.

Toto hlasování Evropského parlamentu se ale musí řídit danými pravidly, která jsou uvedena v článku 7 bod 5:

5. Pro účely tohoto článku se v Evropském parlamentu, Evropské radě a Radě použijí pravidla hlasování stanovená v článku 354 Smlouvy o fungování Evropské unie

A co tedy říká článek 354 Lisabonské smlouvy (str. 264)?

Pro účely článku 7 Smlouvy o Evropské unii se Evropský parlament usnáší dvoutřetinovou většinou odevzdanych hlasů, které představují většinu všech jeho členů.

A když se někdo zdrží hlasování – hlasuje nebo ne?

Manuál pro hlasování Evropského parlamentu najdeme zde.

Na straně 25 se píše:

Jakmile předseda zahájí hlasování, poslanci stisknou tlačítko na terminálu odpovídající tomu, jak chtějí hlasovat. Na terminálu se poté rozsvítí příslušné světlo:

levé tlačítko PRO ZELENÉ světlo

prostřední tlačítko ZDRŽUJI SE BÍLÉ světlo

pravé tlačítko PROTI ČERVENÉ světlo

Pokud je hlasování tajné, rozsvítí se pouze MODRÉ světlo, které potvrzuje, že se poslanec účastnil hlasování.

Na displeji se zobrazí také informace o hlasování formou piktogramů:

  • předmět hlasování
  • samotné hlasování: pro (+), proti (-), zdržuji se (0) (pro veřejné hlasování),X v případě tajného hlasování
  • typ hlasování: jednoduché, jmenovité nebo tajné hlasování
  • stav hlasování: zahájené, ukončené.

Poslanci mohou svůj hlas změnit stisknutím jiného tlačítka, dokud předseda neprohlásí hlasování za ukončené.

Tedy i hlasování „zdržuji se“ se považuje za odevzdaný hlas. Nikde v manuálu není napsáno, že by se odevzdané hlasy „zdržuji se“ nepočítaly. Naopak, pokud jde o tajné hlasování, rozsvítí se modré světlo nejen místo hlasů pro a proti, ale i místo hlasů, které vyjadřovaly „zdržuji se“. Z toho vyplývá, že do počtu hlasujících jsou započítány i tyto hlasy.

A přesto nyní Evropský parlament hlasy „zdržuji se“ do celkového počtu hlasujících poslanců nezapočítal, protože by jinak nedosáhl dvoutřetinové většiny souhlasných hlasů.

Evropský parlament porušil právní stát a zafixloval souhlas Radě Evropy, aby rozjela trestní řízení proti Maďarsku.

Pro hlasovalo 448 poslanců, proti 197 poslanců, zdržuji se hlasovalo 48 poslanců (hlasování zde). Celkem tedy hlasovalo 693 poslanců. Dvě třetiny z 693 odevzdaných hlasů je 462 hlasů.

Ke schválení návrhu bylo tedy zapotřebí 462 hlasů, ale pro bylo pouze 448 hlasů.

Přesto si Evropský parlament zatleskal, jak pěkně rezoluci odsouhlasil, a posunul Maďarsko zas o krok dál směrem k odebrání práva hlasovat v Radě Evropy.

A to není nic jiného než zvůle a porušování právního státu.

S protiimigračním Polskem udělal Evropský parlament stejný proces již v březnu 2018. Tehdy byl ale počet odevzdaných souhlasných hlasů dostačující a nebylo třeba násilně porušovat zákon.

Jaké jsou další kroky k odebrání hlasovacího práva členským státům EU?

Rada Evropy rozhodne čtyřpětinovou většinou, zda existuje nebezpečí, že Maďarsko poruší „úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.

Tím bude splněn bod 1 článku 7 Lisabonské smlouvy.

Bod 2 článku 7 Lisabonské smlouvy udává:

2. … Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v článku 2 ze strany členského státu, poté co tento členský stát vyzve, aby se k této věci vyjádřil.

K dalšímu kroku by měl tedy dát zelenou opět Evropský parlament dvoutřetinovou většinou. Pak musí Evropská rada JEDNOMYSLNĚ rozhodnout, zda členský stát závažně a trvale porušuje „úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.

A pokud toto jednomyslné rozhodnutí projde, může Evropská rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, „že určitá práva, která pro dotyčný stát vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích práv zástupců jeho vlády v Radě, budou pozastavena. …

Zdá se, že to jednomyslné rozhodnutí, požadované v Radě Evropy, je určitou pojistkou, protože Maďarsko se s Polskem může v Radě Evropy navzájem podržet a návrh vetovat.

Ale po včerejším porušení evropského práva Evropským parlamentem není nic jisté. Tito lidé jdou za svým cílem „přes mrtvoly“. Jejich vlastní zákony jsou pro ně jen cárem papíru – oni sami je nedodržují, jen je využívají k nátlaku na nepohodlné státy a osobnosti.

A jak podpořili svého visegrádského partnera naši poslanci? Jistě hlasovali proti potrestání Maďarska.

Omyl:

ANO (ALDE/ADLE): všichni PRO (Charanzová, Dlabajová, Ježek, Telička)

Skupina ALDE/ADLE hlasovala PRO.

ČSSD (S&D): Poche PRO, Keller PROTI, Poc SE ZDRŽEL, Sehnalová nehlasovala

Skupina S&D hlasovala PRO.

KSČM (GUE-NGL): všichni PROTI (Kohlíček, Konečná, Maštálka)

Skupina GUE-NGL hlasovala PRO.

KDU-ČSL/TOP09 (EPP): Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Štětina PRO, Svoboda, Zdechovský, Šojdrová PROTI

Skupina EPP hlasovala PRO.

ODS (ECR): Tošenovský, Zahradil PROTI

Skupina ECR hlasovala PROTI.

Svobodní (EFDD): Payne PROTI

Skupina EFDD hlasovala PROTI.

Pro zajímavost: Sebastian Kurz oznámil, že Rakouská lidová strana bude hlasovat pro potrestání Maďarska. A také to tak jednomyslně odhlasovali.

Vážení spoluobčané, nechci strašit, ale vzhledem k tomu, že

– náš stát od Globálního kompaktu pro migraci dosud neodstoupil,

– Hamáček, který je členem Aspen Institute Central Europe , nám stále vyhrožuje Pochem jako ministrem zahraničí,

– premiér je předsedou strany ANO, jejíž evropští poslanci hlasují VŽDY JEDNOMYSLNĚ FUNDAMENTÁLNĚ PROTINÁRODNĚ,

– parlament ČR dělá ohledně Globálního zákona pro migraci mrtvého brouka,

– EU a její členské státy na se aktivně podílely přípravném procesu Globálního kompaktu pro migraci,

– EU chce dosáhnout alespoň 20 % v oblasti celosvětových předpokládaných potřeb v znovuosídlování

a Evropský parlament svým usnesením ratifikaci Globálního kompaktu pro migraci výrazně podpořil,

nevidím naši situaci zrovna růžově.

Měli bychom se vrhnout na vládu a parlament s patřičnými dotazy – to přinejmenším.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *